Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://lxvatelier.com.

 1. W związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem domeny www.lxvatelier.com („Sklep”), administrator pozyskuje informacje o użytkownikach Sklepu, obejmujące również dane osobowe. Dane pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby świadczenia usług w ramach Sklepu, w celu udzielaniu odpowiedzi użytkownikom Sklepu, jak również w celach marketingowych Sklepu. Administrator pozyskuje także informacje o aktywności użytkowników Sklepu. 
 2. Niniejsza Polityka określa cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, jak również uprawnienia podmiotów danych oraz zasady ochrony danych osobowych. Polityka wskazuje również rodzaje plików cookies oraz innych narzędzi wykorzystywanych w ramach Sklepu, a także cele i zasady ich wykorzystywania. 
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką, zaakceptować oraz przestrzegać jej postanowienia. 
 4. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego www.lxvatelier.com

I.DEFINICJE

 1. Administrator – działalność Madame Anna Zawistowska z siedzibą w Mandelieu la Napoule wpisaną do rejestru działalności INSEE pod numerem SIREN: 920109220. Administrator jest administratorem danych osobowych Sklepu w rozumieniu przepisów rozporządzenia RODO. 
 2. Pliki cookies – pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownik przez witryny odwiedzane przez użytkownika. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające użytkownikom korzystanie ze strony internetowej, zapamiętując odwiedziny strony i dokonywane czynności. 
 3. Dane osobowe –informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem domeny www.lxvatelier.com
 6. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z funkcjonalności Sklepu. 

II. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu, w tym korzystania ze Sklepu, utrzymania indywidualnego konta („Moje Konto”) oraz wysyłki Newslettera, przygotowania odpowiedzi na zapytania o produkt, publikowania opinii o produktach, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika oraz ich dostawy pod wskazany adres, rozpatrywania reklamacji, w celu marketingu produktów i usług Sklepu, w celach statystycznych, w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe), jak również w celu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień w przypadku kontaktu Użytkownika ze Sklepem.

Podstawą prawną przetwarzania przez Danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujących prowadzenie i obsługę Mojego Konta, udostępnienie informacji i możliwości składania zamówień, udostępnienie formularzy kontaktowych, świadczenie usługi Newslettera; 
  · art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacji złożonego zamówienia oraz wykonanie umowy sprzedaży produktów w Sklepie;
  · art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
  · art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw, co obejmuje dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  · art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Sklepu oraz sposobu korzystania ze Sklepu w celu poprawy funkcjonalności Sklepu;
  · art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu oraz reklamie działalności Sklepu;
  · art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda podmiotu danych w przypadku Danych osobowych podanych fakultatywnie w przypadku odebrania stosownej zgody. 
 1. Na potrzeby realizacji zamówień w Sklepie (przygotowanie i zawarcie umowy sprzedaży) przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres kontaktowy, adres email, numer telefonu (na potrzeby kontaktu z firmą kurierską). W przypadku wystawienia faktury przetwarzane są również NIP oraz firma Użytkownika. Dane osobowe o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres, wynikający z przepisów prawa oraz okres, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi lub innych roszczeń związanych ze sprzedażą produktów.
 2. Na potrzeby założenia oraz utrzymania Mojego Konta, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres email, jak również inne dane uzupełnione przez Użytkownika w ramach korzystania z Mojego Konta. W przypadku usunięcia Mojego Konta, dane będą niezwłocznie usuwane, chyba, że obowiązek przetwarzania danych będzie wynikał ze spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sklepie (wynikających z przepisów o rękojmi oraz przepisów podatkowych).
 3. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są następujące dane: adres email oraz pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz rozpatrzenia sporu mogącego powstać w następstwie złożonej reklamacji.
 4. Na potrzeby świadczenia usług droga elektroniczną w postaci przesyłania Newslettera, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres email, imię, nazwisko. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych odbiorców Newslettera opisane zostały w Regulaminie Newslettera.
 5. W związku z kontaktem ze Sklepem (e-mail, telefon, media społecznościowe) przetwarzane są następujące dane osobowe związane z zapytaniami o produkty oraz udzielenia odpowiedzi: imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu, w zależności od sposobu kontaktu ze Sklepem. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.
 6. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz zwrotu otrzymanej zapłaty przetwarzane mogą być również informacje o numerze rachunku bankowego Użytkownika, jeśli zwrot zapłaty ma zostać dokonanych przelewem na ten rachunek.
 7. Dla wewnętrznych potrzeb administratora, w tym prowadzenia analiz funkcjonowania Sklepu oraz dla poprawy jakości Sklepu dla osób go odwiedzających, Administrator gromadzi również następujące dane . Niektóre z informacji wskazanych w zdaniu poprzednim mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnej technologii śledzenia. Informacje te będą stanowiły dane osobowe wówczas, gdy Administrator będzie mógł je skojarzyć z konkretnymi Użytkownikami. 
 8. Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy serwisów płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne, kurierom na potrzeby realizacji zamówień oraz podmiotom świadczącym usługi marketingowe i reklamowe na potrzeby Sklepu. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane producentowi lub dystrybutorowi produktu na potrzeby realizacji reklamacji. 
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwiać świadczenie przez usług drogą elektroniczną oraz realizację zamówień w Sklepie lub udzielenia odpowiedzi na pytania oraz realizacji reklamacji. 
 10. W ramach uprawnień przyznanych przez przepisy prawa, Użytkownik ma prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach danych i ewentualnych odbiorcach jego danych;
  · skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych;
  · usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  · ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;
  · przenoszenia danych osobowych – tj. otrzymania danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczytanie lub przeniesienia danych do wskazanego podmiotu,
  · złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nienależycie chronione.

III. KONTKAT Z ADMINISTRATREM 

 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania Użytkownika związane z przetwarzaniem Danych osobowych, zasadami wykorzystywania plików cookies oraz polityką prywatności stosowaną przez Administratora mogą być kierowane:
 • pocztą na adres siedziby Administratora,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected]

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. 
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator dba, aby dostęp do danych miały wyłącznie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator zapewnia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane.
 3. Administrator podejmuje niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na polecenie Administratora

V. PLIKI COOKIES

Strona internetowa Sklepu używa plików cookies, usług analitycznych web analysis oraz wtyczek wybranych mediów społecznościowych. 

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w urządzeniu użytkownika końcowego Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają rozpoznawanie preferencji Użytkownika oraz dostostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Plik cookies najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookies oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer. Poniżej wskazano szczegółowe informacje na temat korzystania przez Sklep z plików cookies oraz innych usług. 

VII. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Sklep wykorzystuje następujące typy plików cookies:
 • pliki cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Korzystanie z plików cookies sesyjnych nie pozwala na zbieranie danych osobowych ani innych informacji poufnych o użytkowniku;
 • pliki cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu do chwili ich usunięcia przez użytkownika zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia. Korzystanie z plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia. Trwałe pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do przechowywania informacji o preferowanej stronie startowej, czy informacji o ulubionych produktach i ustawieniach indywidualnych Użytkownika; 
 • pliki cookies techniczne (niezbędne), które są wymagane do prawidłowego korzystania z serwisu (Sklepu) i jego funkcjonalności; 
 • pliki cookies analityczne, które udzielają informacji o sposobie korzystania ze Sklepu przez Użytkowników, przekazując dane o odwiedzonych podstronach, wybranych lub oglądanych produktach oraz o czasie spędzonym w Sklepie. Pliki te nie pozwalają na zbieranie danych osobowych i nie identyfikują użytkownika jako konkretnej osoby, a pozwalają jedynie usprawniać funkcjonowanie Sklepu w oparciu o stwierdzone anonimowe zachowania poszczególnych użytkowników. 
 1. Sklep wykorzystuje również zewnętrznych pliki cookies, które monitorują korzystanie użytkownika z innych witryn, dzięki czemu Sklep ma możliwość udostępniać swoje materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.
  3. Pliki cookies stosowane przez stronę: www.azurerevelation.com
 2. Sklep wykorzystuje pliki cookie w szczególności, aby:
 • dostosować zawartość stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizować korzystanie ze Sklepu;
  · rozpoznawać urządzenie Użytkownika oraz je lokalizować i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika;
  · zapamiętywać wybrane ustawienia i personalizować interfejs Sklepu (język lub region pochodzenia użytkownika) oraz dostosowywać rozmiar czcionki i wygląd strony internetowej Sklepu;
  · zapamiętywać, jakie strony odwiedza użytkownik oraz rekomendować na tej podstawie odpowiednie treści;
  · utrzymać sesję po zalogowaniu się przez Użytkownika w Sklepie;
  · zapamiętywać lokalizację, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje Sklepu, z uwzględnieniem lokalizacji;
  · ulepszać strukturę i zawartość Sklepu, poprzez analizę oglądalności statystyki odwiedzin na stronach internetowych Sklepu;
  · wyświetlać reklamy, które mogą zainteresować użytkowników;
  · zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Sklepu i należycie chronić dane Użytkowników.

VII. INNE NARZĘDZIA

 1. Sklep oraz jego partnerzy stosują poniżej wskazane rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych narzędzi znajdują się w polityce prywatności każdego partnera.
 • pliki cookies Google Analytics – wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez użytkowników do tworzenia statystyk i raportów. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji osób ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji osób fizycznych. Szczegółowe informacje: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 • piksele Facebooka – umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Sklep w serwisie Facebook.
 • program Hotjar – narzędzie do mierzenia aktywności na stronie

VIII. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z COOKIES

 1. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies i określić warunki, na jakich pliki cookies są przechowywane na jego urządzeniu i w jaki sposób uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia mogą blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że pliki cookies zostały zamieszczone na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. 
 2. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu. Dane, które Sklep przekazuje podmiotom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie. Za pomocą narzędzi analitycznych gromadzone są wyłącznie dane statystyczne, aby optymalizować witrynę Sklepu i przedstawiać w niej informacje, które mogą zainteresować użytkowników Sklepu.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera i bądź na bieżąco, poznawaj wyjątkowe zapachy i odkrywaj z nami wyjątkowe miejsca.

Zapisując się do Newslettera akceptujesz warunki zawarte w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Shopping Cart
Scroll to Top